Wojna w Ukrainie: jak skutecznie pomagać / Plusieurs pistes pour aider efficacement les réfugiés d’Ukraine

wojna w ukrainie

Trwa wojna w Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Do końca marca 2022 roku Ukrainę opuściło co najmniej 4 019 287 osób. UNICEF zauważa, że połowa uchodźców to dzieci. Szacuje się, że około 60% wszystkich dzieci mieszkających w Ukrainie musiało opuścić swoje domy.

Nie wiemy, ile będzie trwała ta wojna. Nie wiemy, jak i kiedy się zakończy.

La Russie a attaqué l’Ukraine le 24 février 2022. Fin mars 2022, au moins 4 019 287 personnes avaient quitté l’Ukraine. L’UNICEF note que la moitié des réfugiés sont des enfants. On estime qu’environ 60 % de tous les enfants vivant en Ukraine ont dû quitter leur foyer.

Nous ne savons pas combien de temps durera cette guerre. Nous ne savons pas comment ni quand cela se terminera.

Pewne jest, że jej skutki będziemy odczuwać przez długie lata. Najbardziej skutki odczuwają i będą odczuwać ludzie, którzy w niej i przez nią stracili swoich bliskich, swoje domy, majątki, przeszłość. Dzieci, które straciły dzieciństwo.

W takiej sytuacji potrzebna jest maksymalna mobilizacja. Nie w formie sprintu, jedynie w pierwszych tygodniach eskalacji, ale raczej maratonu – stałego wysiłku przez długi, długi czas.

Każda pomoc jest ważna, nie tylko wpłacanie pieniędzy. Pomagać można na bardzo wiele sposobów i każdy z nich się liczy.

Il est certain que nous en ressentirons les effets pendant de nombreuses années. Les personnes qui ont perdu leurs proches, leurs maisons et toutes leurs vies passées à cause de la guerre souffriront le plus. Notamment les enfants qui ont perdu leur enfance.

Dans une telle situation, une mobilisation maximale est nécessaire. Pas sous la forme d’un sprint, uniquement dans les premières semaines d’escalade, mais plutôt sous la forme d’un marathon – un effort constant sur une longue, longue période.

Toute aide est importante, pas seulement donner de l’argent. Il existe de nombreuses façons d’aider, et chacune d’entre elles compte.

Dlaczego nasza pomoc jest ważna / Pourquoi l’aide de chacun d’entre nous est importante

Sposobów na pomaganie jest bardzo dużo. Nie ma lepszych i gorszych – są jedynie bardziej i mniej skuteczne. 

Każdy może pomóc. Okazanie wsparcia, choćby przez otwarte zajęcie stanowiska jest wsparciem moralnym. A te jest równie ważne. Byłoby ważne dla Ciebie i dla mnie, gdybyśmy musieli uciekać do innego kraju. Chcielibyśmy wiedzieć, że jego mieszkańcy popierają naszą sprawę i widzą naszą krzywdę.

Il existe de nombreuses façons d’aider. Il n’y a ni meilleurs ni moins bonnes – seulement certaines plus efficaces que d’autres.

N’importe qui peut aider. Montrer son soutien, même en prenant une position ouverte, c’est un soutien moral. Et c’est tout aussi important. Ce serait important pour vous et moi si nous devions fuir vers un autre pays. Nous aimerions savoir que les habitants de ce pays soutiennent notre cause et voient le mal qui nous est fait et notre souffrance.

Mówienie, a nawet pokazywanie, że pomagamy i jak to robimy inspiruje innych do działania. Jest modelowaniem zachowań, które aktualnie są bardzo potrzebne. Nie dajmy sobie wmówić, że to chwalenie się, próżność czy szukanie własnej chwały.

Dire et même montrer que nous aidons et comment nous le faisons inspire les autres à agir. Il s’agit de modéliser des comportements dont le monde a vraiment besoin en ce moment. Ne nous laissons pas persuader que c’est de la vantardise ou la recherche de notre propre gloire.

Wojna w Ukrainie, kilka dobrych sposobów jak pomóc uchodźcom / Quelques bonnes façons d’aider les réfugiés

1/ Zabieraj głos w dyskusjach na temat wojny w Ukrainie i manifestuj – w taki sposób w jakim czujesz się swobodnie – poparcie dla ukraińskiej strony.

Ale zanim zaczniemy dyskutować, sami potrzebujemy czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł. Znać nieco historii. 

W pierwszej części tego artykułu zostawiłam garść linków do sprawdzonych źródeł informacji, artykułów, podcastów po francusku. Justyna Holosyniuk, moja koleżanka, która uczy francuskiego, przygotowała też słowniczek tematyczny, który pomoże rozmawiać o wojnie w języku francuskim.

Participez aux discussions sur la guerre en Ukraine et manifestez – d’une manière qui ne vous met pas mal à l’aise – votre soutien aux ukrainiens.

Mais avant de commencer à discuter, nous devons nous-mêmes connaître des informations qui viennent de sources fiables. Connaître un peu l’histoire.

Dans la première partie de cet article, j’ai laissé une poignée de liens vers des sources d’informations fiables : des articles et des podcasts en français. Aussi Justyna Holosyniuk, mon amie qui enseigne le français, a également préparé un vocabulaire thématique qui vous aidera à parler de la guerre en français.

2/ Dołącz do zbiórki rzeczy organizowanej przez lokalnych aktywistów i dostarczanej transportami do potrzebujących.

W okolicach Miluzy można znaleźć wiele zbiórek organizowanych zarówno przez osoby prywatne jak i władze miasta i poszczególnych dzielnic.

Rejoignez une des collectes de dons organisées et livrées par transport à ceux qui en ont besoin.

Dans les environs de Mulhouse par exemple, vous trouverez de nombreuses collectes organisées aussi bien par des particuliers que par les collectivités de la ville.

3/ Dziel się dobrymi źródłami wiedzy i tym samym przeciwdziałaj błędnym twierdzeniom. Na przykład takim, że Ukraina od zawsze była częścią Rosji.

Partagez de bonnes sources de connaissances / d’information et contrecarrez ainsi les fausses croyances. Par exemple, celle qui dise que l’Ukraine a toujours fait partie de la Russie.

4/ Wspieraj niewielkie polskie organizacje humanitarne i pomocowe w Polsce, które pracują bezpośrednio z potrzebującymi.

Mniejsze mają automatycznie mniej kosztów własnych, więc więcej pieniędzy zostaje przeznaczonych bezpośrednio na pomoc. Do tego wiemy, w jakich działaniach sami dzięki temu pomagamy. 

Soutenez les petites organisations humanitaires et organisations d’aide en Pologne qui travaillent directement avec les personnes dans le besoin.

Les plus petits ont automatiquement moins de frais généraux, donc plus d’argent va directement à l’aide. De plus, nous suivre de près dans quelles activités nous aidons.

wojna w ukrainie
Matylda Damięcka

Kilka polskich organizacji bezpośrednio pomagających uchodźcom z Ukrainy / Quelques organisations polonaises qui aide directement les réfugiés d’Ukraine

Pierwsze trzy z podanych to organizacje o ogólnopolskim profilu. Pozostałe cztery mają charakter religijny (reprezentują wyznania protestanckie, ewangeliczne). 

W ramach OM Polska, Misja „Nie jesteś sama” oraz KZ Sienna (Kościół Zielonoświątkowy) sama bym działała, gdybym była w tej chwili w Polsce. Osobiście znam ludzi, którzy je tworzą i mogę za nich ręczyć. Społeczność Chrześcijańską Północ z Warszawy również nieźle znam i polecam wspieranie ich działalności z pełnym przekonaniem.

Les trois premiers sont des organisations à l’échelle nationale. Les quatre autres ont un profil religieux (ils représentent les confessions protestantes et évangéliques).

Si j’étais en Pologne en ce moment, certainement je participerais à l’aide avec OM Polska, la mission „Nie jesteś sama” et KZ Sienna (Kościół Zielonoświątkowy). Je connais personnellement les personnes qui dirigent ces organismes et je peux me porter garant pour eux. Aussi, je connais bien la Communauté Chrétienne du Nord de Varsovie et je recommande de soutenir leurs activités avec une entière conviction.

PAH, Polska Akcja Humanitarna

 • Organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.
 • Wojna w Ukrainie: PAH obecna jest na miejscu od początku konfliktu (od 2014 roku), aktualnie organizuje między innymi zbiórki pieniędzy na żywność i artykuły higieniczne dla mieszkańców najbardziej dotkniętych wojną terenów. Więcej informacji: https://www.pah.org.pl/sos-ukraina/

*/ Une des organisations humanitaires polonaise les plus connues.

*/ Organisation non gouvernementale dédiée à fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par des catastrophes naturelles et des conflits armés.

*/ Guerre en Ukraine : la PAH est présente sur le terrain depuis le début du conflit (depuis 2014), organisant actuellement, entre autres, des collectes de fonds pour de la nourriture et des produits d’hygiène pour les habitants des zones les plus touchées par la guerre. Plus d’information (en polonais et en anglais) : https://www.pah.org.pl/sos-ukraina/

Strona www/ Site Internet : https://www.pah.org.pl

Możliwość wsparcia / Possibilité de soutien :

Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

Fundacja Ocalenie

 • Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom, migrantom, repatriantom urządzić nowe życie w Polsce. Pomagają znaleźć i wyremontować pokój lub mieszkanie, wypełniają dokumenty, prowadzą psychoterapię, uczą polskiego, udzielają pomocy prawnej.

*/ Fundacja Ocalenie aide les réfugiés, les migrants et les rapatriés à organiser une nouvelle vie en Pologne. Ils aident à trouver et à rénover une chambre ou un appartement, à remplir des documents, à proposer une psychothérapie, à enseigner le polonais et à fournir une assistance juridique.

Strona www/ Site Internet : https://ocalenie.org.pl

Możliwość wsparcia / Possibilité de soutien :

Wpłaty w PLN, EUR, USD / Dons en PLN, EUR, USD :

https://crm.ocalenie.org.pl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&lang=pl# (strona w języku PL i EN / page en polonais et en anglais)

SLOT na granicy

 • Organizacja non profit, pomocowe ramię SLOT Art Festiwal, festiwalu kultury alternatywnej
 • Wojna w Ukrainie: Pomoc uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej

*/ Organisation à but non lucratif, bras d’aide du SLOT Art Festival, un des plus grands festival de culture alternative en Pologne

*/ Guerre en Ukraine : Aide aux réfugiés à la frontière polono-ukrainienne

Strona www i możliwość wsparcia / Site Internet et possibilité de soutien (site en polonais et en anglais) : https://ukraine.slot.org.pl/slot-na-granicy/

OM Polska (Operation Mobilization Polska)

*/ Branche polonaise de l’organisation missionnaire internationale Operation Mobilization https://www.om.org/fr/en)

*/ La guerre en Ukraine : ils ont une présence constante à la frontière avec l’Ukraine, organisant diverses aides aux réfugiés (vidéo en anglais : https://www.facebook.com/watch/?v=674883130228841)

Strona www/ Site Internet : https://ompolska.org

Możliwość wsparcia / Possibilité de soutien : http://ompolska.org/ofiarnosc/

Nie jesteś sama

 • Misja „Nie jesteś sama” to grupa wolontariuszy przygotowanych do udzielania pomocy kobietom w nieplanowanej, niechcianej ciąży oraz kobietom i dzieciom.
 • Wojna w Ukrainie: we współpracy z OM Polska organizują zaopatrzenie przyczep wytchnienia na granicy dla kobiet i dzieci. Przyczepy wytchnienia to miejsca (na przykład w formie namiotu), gdzie potrzebujący mogą odpocząć, zjeść, napić się, przewinąć dziecko, ale też wypłakać się, porozmawiać i pomodlić się z jednym z wolontariuszy.

*/ La mission “Tu n’es pas seule” est un groupe de bénévoles prêts à aider les femmes en cas de grossesses non planifiées et non désirées, ainsi que les femmes et les enfants.

*/ Guerre en Ukraine : en coopération avec OM Polska, ils organisent la fourniture de caravanes de repos à la frontière pour les femmes et les enfants. Les caravanes de repos ce sont des lieux où les personnes dans le besoin peuvent se reposer, manger, boire, changer le bébé, mais aussi pleurer, parler et prier avec l’un des bénévoles.

Strona www/ Site Internet: http://www.niejestessama.org/ oraz bieżące info na / et pour suivre les actualités : https://www.facebook.com/misjaniejestessama/

Możliwość wsparcia / Possibilité de soutien : 

Nr konta: 39 1020 4900 0000 8902 3365 1656

IBAN: PL

SWIFT: BPKOPLPW

Dopisek / Titre: Ukraina dzieci

Centrum Pomocy Uchodźcom KZ Sienna / Centre d’aide aux réfugiés KZ Sienna

 • Ramię pomocowe Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie przy ulicy Siennej 68/70
 • Wojna w Ukrainie (między innymi): Prowadzenie punktu relokacyjnego z miejscem na odpoczynek, prysznic, naładowanie telefonu i wsparciem wolontariuszy dla wszystkich, którzy wciąż są w drodze; prowadzenie punktu noclegowego 800 m od Dworca Centralnego (na 1 do 2 dni); zapewnianie śniadań, ciepłych obiadów i kolacji dla wszystkich gości.

Więcej informacji (w języku polskim) na stronie / Plus d’informations sur le site (en polonais)https://zrzutka.pl/2znhvs

*/ Le bras de soutien de l’église pentecôtiste de Varsovie au rue Sienna 68/70

*/ Guerre en Ukraine : (entre autres) point de relocalisation avec un endroit pour se reposer, se doucher, recharger le téléphone pour tous ceux qui sont en route ; un point d’hébergement (pour 1 à 2 jours) ; des petits déjeuners, des déjeuners chauds et des dîners à tous les réfugiés en route

Możliwość wsparcia / Possibilité de soutien (virements de l’étranger) : 

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny

PL69 1020 1156 0000 7202 0054 9154 

SWIFT:BPKOPLPW

Référence : Ukraine

Baza pomocy dla uchodźców / Base d’aide aux réfugiés

 • Ramię pomocowe Społeczności Chrześcijańskiej Północ
 • Wojna w Ukrainie: Nasz zespół koordynuje obszary: zakwaterowania, pomocy lokalnej (obsługa potrzeb osób już zakwaterowanych) oraz pomocy logistycznej i materialnej w Polsce oraz w Ukrainie.

*/ Bras d’aide de la communauté chrétienne Społeczność Chrześcijańska Północ

*/ Guerre en Ukraine : Notre équipe coordonne les domaines suivants : hébergement, assistance locale (répondre aux besoins des personnes déjà hébergées) et assistance logistique et matérielle en Pologne et en Ukraine.

Strona www + możliwość wsparcia / Site Internet + possibilité de soutien: https://schpolnoc.pl/bazapomocy

wojna w ukrainie
Simon Lacon, granica polsko-ukraińska

Słowniczek tematyczny

Justyna Holosyniuk, nauczycielka francuskiego oraz autorka podręczników do nauki tego języka przygotowała słowniczek tematyczny z kilkoma wyrażeniami dotyczącymi tematu pomagania uchodźcom. Jeśli uczysz się francuskiego i chcesz lubisz poznawać nowe słówka, polecam Ci też newsletter Justyny.

une organisation humanitaire/caritative – organizacja humanitarna/charytatywna

une association (pot. une asso/assoce) – stowarzyszenie

un réfugié / une réfugiée – uchodźca / uchodźczyni 

aider les réfugiés – pomagać uchodźcom

s’entraider – pomagać sobie wzajemnie, wspierać się  

organiser une collecte de dons/fonds – zorganizować zbiórkę darów/pieniędzy

participer à une collecte de dons/fonds – uczestniczyć w zbiórce darów/pieniędzy 

faire un don d’argent – przekazać darowiznę, wpłacić na zrzutkę  

donner des vêtements / des médicaments / de la nourriture – dać ubrania/lekarstwa/jedzenie

organiser le transport des dons vers la frontière polono-ukrainienne – zorganizować transport darów na granicę polsko-ukraińską 

un bénévole / une bénévole – wolontariusz/wolontariuszka 

un bénévolat – wolontariat 

faire du bénévolat – pracować jako wolontariusz (dosł. robić wolontariat)

offrir l’hébergement – zaoferować zakwaterowanie 

soutenir les Ukrainiens – wspierać Ukraińców

manifester son soutien pour la cause ukrainienne – pokazywać swoje wsparcie dla sprawy ukraińskiej    

partager des sources d’information fiables – dzielić się wiarygodnymi źródłami informacji 

*

Foto główne: Daniele Franchi, Unsplash

Uśmiechnięta Iza
Cześć, jestem Iza! Pomogę Ci poczuć się tu jak w domu. Nieważne, czy przyjechałeś do Francji na wakacje czy na stałe.
W serialu słyszysz francuskie &^%$&,a lektor tłumaczy „ty ananasie!”. Pobierz Mały słownik wyrazów brzydkich, aby rozumieć więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne na blogu

dziękuję

Został ostatni krok…

Sprawdź swoją skrzynkę mejlową i kliknij w potwierdzający link.

Moja Alzacja stosuje pliki cookies. Więcej przeczytasz w polityce prywatności, a w każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Wyślij mi wiadomość

A może chcesz poszukać czegoś na stronie?

Wyślij mi wiadomość

A może chcesz poszukać czegoś na stronie?

Zapisz się